Bouwfysische berekeningen

EPC berekening

Bepalen en toetsen van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor het volledige nieuwbouw complex, waarbij de installaties en isolatiewaarden getoetst worden. Het onderzoek is conform de vigerende eisen van het Bouwbesluit.

Ventilatieberekening

Bepalen en toetsen van de benodigde ventilatiecapaciteit voor de verschillende ruimtes voor het volledige nieuwbouwcomplex om het concept aan de vereiste normen te laten voldoen. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de vigerende eisen van het Bouwbesluit.

Daglichtberekening

Toetsen van de geplande daglichttoetreding van de ruimten in de nieuwbouw aan de overeenkomstige eisen van het Bouwbesluit. de berekeningsmethode is geheel volgens NEN2057.

Gebruikersoppervlakte/verblijfsgebied

Toetsen van de geplande verhouding tussen gebruiksoppervlakte en verblijfsgebied overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit en NEN2580.

Brandveiligheid

De volgende onderdelen ten aanzien van brandveiligheid kunnen onder meer door ons geadviseerd worden:

  • het vaststellen van de vereiste brandwerendheid van de hoofddraagconstructie.
  • het vaststellen van de brandcompartimentsgrootte en het vastleggen van de brandcompartimentsgrenzen. Op basis van de compartimentgrenzen worden de eisen ten aanzien van branddoorslag van de scheidingsconstructies (WBDBO) vastgesteld en getoetst.
  • het toetsen van de compartimentgrenzen aan de eisen voor brandoverslag naar aangrenzende compartimenten en omliggende bebouwing/percelen.
  • het beoordelen van het ontwerp van een gebouw op de ontvluchting uit het gebouw en de bestrijding van brand in het gebouw.
  • bepalen van de permanente vuurbelasting van het gebouw. Hierbij dient de opdrachtgever/architect gegevens te verstrekken van de opbouw van het gebouw.
  • bepalen van de variabele vuurbelasting aan de hand van gegevens van de opdrachtgever.
  • het toepassen van gelijkwaardigheid op basis van het reken-/beslismodel: “Beheersbaarheid van brand” om grote compartimenten (>1000m2) te kunnen toestaan (brandveiligheidsconcepten).
  • door de voornoemde onderdelen te integreren in het bouwkundig ontwerp ontstaat een brandveilig gebouw (ontwerp), waarbij de maatregelen zijn afgestemd op het gebruik van het gebouw. Het doorlopen van het beslismodel levert een brandveilig gebouwontwerp op, dat aansluit op de werkwijze van de onderzoeksrapportage “Beheersbaarheid van brand” (Ministerie van Binnenlandse zaken, 2007).

Geluidsbelasting op de gevels

Op basis van de door de gemeente/opdrachtgever aangeleverde verkeersintensiteit wordt een rekenmodel voor het akoestische wegverkeerslawaai opgesteld. Door middel van dit rekenmodel wordt de geluidsbelasting op de gevel bepaald. De berekeningen worden uitgevoerd conform de standaard rekenmethode II uit het “Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002”.

Geluidwering gevels

Het vaststellen van de wettelijke eisen. Inventarisatie van de geluidgevoelige verblijfsruimten en verblijfsgebieden. Bepalen van de benodigde geluidwering op basis van de eisen uit het Bouwbesluit.

Nagalmtijd

Door ons buro wordt een advies verstrekt met betrekking tot de toe te passen materialen ten einde te voldoen aan de gestelde eisen aangaande de nagalmtijd.

Interne geluidwering akoestiek

Door ons wordt een advies verstrekt met betrekking tot de samenstelling van de scheidende wanden, vloeren en aansluitdetails ten einde te kunnen voldoen aan het Bouwbesluit.

Interen geluidwering- installatiegeluid ten gevolge van installaties

In verblijfsruimten mag het karakteristieke geluidsniveau ten gevolge van (gebouwgebonden) installaties niet te hoog zijn. De richtlijnen variëren van 30 dB(a) voor verblijfsgebieden tot 70 dB(A) voor industriële ruimten. De technische installatie, het leidingsysteem en scheidingsconstructies van de ruimte van de werktuigbouwkundige installaties (of van verderop gelegen ruimtes) worden getoetst aan in onderling overleg vast te stellen eisen.

De Installatiedesk

Onze diensten